destroying the port mafia with fyodor dostoyevsky [???? ???????????? ????????????????????????????????]