შოთა რუსთაველი | ვეფხისტყაოსანი | Shota Rustaveli | Vefxistyaosani | 33